προηγούμενη σελίδα

Άρθρο 11 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11.1. Το Δ.Σ. αποτελείται από τρία έως εννέα (3 - 9) φυσικά πρόσωπα που εκλέγονται από τη Γ.Σ. για τριετή θητεία.
11.2. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. ορίζεται και αλλάζει με απόφαση της Γ.Σ., η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
11.3. Το Δ.Σ. διαμορφώνει την πολιτική του σωματείου και αποφασίζει επί παντός θέματος που αφορά στη λειτουργία του, τηρώντας τις αποφάσεις της Γ.Σ. και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
11.4. Το Δ.Σ. με απόφαση του ορίζει (ή αντικαθιστά) ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο του σωματείου καθώς και (προαιρετικά) έναν Αντιπρόεδρο.
11. 5. Το Δ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρο ή τριών (3) εκ των μελών του τουλάχιστον τρεις (3) φορές ετησίως.
11.6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του ανεξάρτητα από το αριθμό τω παρόντων. Επίσης αποφάσεις μπορούν να ληφθούν χωρίς συνεδρίαση εφόσοον αυτές φέρουν την υπογραφή του συνόλου των μελών του Δ.Σ.
11.7. Το Δ.Σ. διορίζει, καθοδηγεί, ελέγχει και απολύει το Διευθυντή, ο οποίος είναι υπόλογος έναντι του Δ.Σ. Επίσης εγκρίνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς και οικονομικούς απολογισμούς που υποβάλει ο Διευθυντής και ορίζει τις συνδρομές των μελών και των υποστηρικτών.
11.8. Η μισθοδοσία και οι πάσης φύσεως χρηματικές απολαβές του Διευθυντή, του προσωπικού των γραφείων, των μελών των Επιστημονικών Επιτροπών, των εξωτερικών συνεργατών καθώς και άλλων στελεχών του σωματείου, καθορίζονται και ελέγχονται από το Δ.Σ.
11.9. Με την επιμέλεια του Προέδρου τηρείται βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 12 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

12.1. Ο Πρόεδρος του σωματείου είναι επικεφαλής της λειτουργίας και του συνολικού έργου του σωματείου, διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ., εκφράζει τις θέσεις του σωματείου και το εκπροσωπεί ελεύθερα έναντι του δημοσίου, της δικαιοσύνης, των διεθνών Οργανισμών και έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Τον Πρόεδρο μπορεί να αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
12. . Το σωματείο μπορεί επίσης να εκπροσωπηθεί νομίμως από το Διευθυντή ή από άλλα στελέχη του με ειδικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του Προέδρου.

Άρθρο 13 - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Διευθυντής διοικεί τα γραφεία του σωματείου υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του Δ.Σ. και του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει και τις επιμέρους αρμοδιότητές του. Ενδεικτικά σημειώνονται οι εξής αρμοδιότητες του Διευθυντή : Προγραμματισμός δράσης του σωματείου, οικονομικός σχεδιασμός, σύνταξη προϋπολογισμών, ισολογισμών και απολογισμών, καταβoλή μισθοδοσίας του προσωπικού και αμοιβών τρίτων ή εξωτερικών συνεργατών, αλληλογραφία και επικοινωνία με τρίτα πρόσωπα, τήρηση αρχείων και βιβλίων του σωματείου, επιστασία του προσωπικού, των εθελοντών και λοιπών εργαζομένων και γενικά κάθε ενέργεια που υποβοηθάει το Δ.Σ. και τον Πρόεδρο στο έργο τους.

Άρθρο 14. - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να συστήσει μία ή περισσότερες Επιστημονικές Επιτροπές και να τους αναθέσει την εκπόνηση των ειδικών προγραμμάτων (ποιοτικών δεικτών) του άρθρου 7 του παρόντος ή και τη διενέργεια των αξιολογήσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό (άρθρο 7). Η συγκρότηση, το αντικείμενο της εργασίας, ο αριθμός των μελών, η αποζημίωσή τους και κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία των Επιστημονικών Επιτροπών ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο επιστατεί του όλου έργου τους και στο οποίο οι Επιτροπές υποβάλουν τα πορίσματά τους. Ως μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών μπορούν να οριστούν και μέλη του Δ.Σ. ή και ο Διευθυντής του σωματείου.

Άρθρο 15 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο του σωματείου κατά την ίδρυσή του ανέρχεται σε Ευρώ πενήντα χιλιάδες (50.000), που καταβλήθηκε από τους ιδρυτές.

Άρθρο 16 - ΠΟΡΟΙ

Οικονομικοί πόροι του σωματείου, πέραν του παραπάνω κεφαλαίου, είναι συνδρομές, εισφορές, δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς, έσοδα από παραγωγές ή υπηρεσίες του σωματείου και γενικά κάθε παροχή οποθενδήποτε προερχομένη, την οποία θα κάνουν δεκτή τα αρμόδια Όργανα του
Σωματείου, έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση της αυτονομίας του.

Άρθρο 17 - ΚΕΡΔΗ

Απαγορεύεται η διανομή των κερδών του σωματείου, από τις πάσης φύσεως δραστηριότητές του, στα μέλη του σωματείου.

Άρθρο 18 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Για την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος καταστατικού απαιτείται σχετική απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του σωματείου (παρισταμένων ή νομίμως εκπροσωπουμένων), ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων κατά τη σχετική συνεδρίαση.

Άρθρο 19 - ΛΥΣΗ

Εκτός από την παρέλευση της διάρκειάς του, το σωματείο μπορεί να λυθεί με απόφαση της Γ.Σ., που λαμβάνεται με την παραπάνω αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων κατά τη σχετική συνεδρίαση.

Άρθρο 20 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

20.1. Τη λύση του σωματείου ακολουθεί η εκκαθάριση υπό την ευθύνη των εκκαθαριστών. Ως εκκαθαριστές ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. του χρόνου λύσης του σωματείου, τα οποία ενεργούν από κοινού. Αντί αυτών το Δ.Σ. με απόφασή του, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του, μπορεί να αναθέσει την εκκαθάριση σε ένα εκ των μελών του ή σε τρίτο πρόσωπο.
20.2. Μετά την εξόφληση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του σωματείου, το ενεργητικό που εναπομένει σε ρευστό ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. σε άλλη Οργάνωση ή σε οποιονδήποτε άλλον Οργανισμό, με παραπλήσιους σκοπούς.

Άρθρο 21 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να εγκριθεί και να τεθεί σε εφαρμογή Εσωτερικός Κανονισμός του σωματείου που θα ρυθμίζει εσωτερικά θέματα λειτουργίας.

Άρθρο 22 - ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από της υπογραφής του παρόντος κα μέχρι την εκλογή Δ.Σ. από την πρώτη Γ.Σ., χρέη Δ.Σ. θα τελεί Προσωρινή Τριμελής Διοικούσα Επιτροπή που απαρτίζεται από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου : Γιώργο Βερνίκο, Παναγιώτη Κανελλάκη και Νικήτα Λιοναράκη.

Άρθρο 23 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό, που περιέχει είκοσι τρία (23) άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παρακάτω ιδρυτές, υπεγράφη από αυτούς σε πέντε(5) όμοια αντίτυπα και θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από της εγγραφής του σωματείου στα οικεία βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Αθήνα, ..................................2007


ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ