Ενδεικτικοί Δείκτες

Παράλληλα της επιστημονικής εργασίας για το Δείκτη ΖΗΤΑ, κάνουμε καταγραφή μιας σειράς δεικτών. Ενδεικτικά, παραθέτουμε μερικούς δείκτες διεθνούς κατάταξης της Ελλάδας.

Δείκτης Θέση Ελλάδας Σύνολο χωρών Πηγή
Κατάταξη με βάση την έκταση (τετρ.χιλ) 104 264 United Nations, World Population Prospects
Κατάταξη με βάση τον πληθυσμό 74 221 United Nations, World Population Prospects
Κατάταξη με βάση την πυκνότητα του πληθυσμού 108 230 United Nations, World Population Prospects
Δείκτης Προσδοκώμενης Διάρκειας Ζωής 25 177 Human Development Report, United Nations Development Programme (UNDP)
Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης 24 177 Human Development Report, United Nations Development Programme (UNDP)
Δείκτης ποσοστού ενήλικων εγγραμμάτων 36 128 Human Development Report, United Nations Development Programme (UNDP)
Δείκτης Ποιότητας Ζωής 22 111 The Economist
Δείκτης κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP) ονομαστικά (nominal) 27 182 International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook
Δείκτης κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP) με βάση την Αγοραστική Δύναμη (PPP) 27 179 International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook
Δείκτης Ανεργίας 105 199 CIA World Factbook 2007
Δείκτης Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας 67 146 Yale & Columbia Universities
Δείκτης Αυτοπροσδιορισμού Ικανοποίησης Ζωής 42 110 World Database of Hapiness, Erasmus University
Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 65 131 World Economic Forum: Global Competitiveness Index
Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης 44 121 The Economist
Δείκτης Επενδύσεων (% ΑΕΠ ) 38 147 CIA World Factbook 2007
Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου 30 169 Reporters without Borders for press freedom: Press Freedom Index
Διεθνής Διαφάνεια: Δείκτης Αντιλήψεως της Διαφθοράς 56 179 Transparency International: Corruption Perception Index
Δείκτης ρυθμού πληθωρισμού (τιμές πελατών) 95 224 CIA World Factbook 2007
Δείκτης Στρατιωτικών Δαπανών - ποσοστό ΑΕΠ 25 172 CIA World Factbook 2007
Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας 94 157 The Heritage Foundation/Wall Street Journal
Δείκτης Ικανότητας - προοπτικές 25 104 World Economic Forum / Υπουργείο Ανάπτυξης
Δείκτης Υλοποίηση/Αποτελέσματα 85 104 World Economic Forum / Υπουργείο Ανάπτυξης