Δείκτης ΖΗΤΑ

Ο δείκτης ΖΗΤΑ στοχεύει στην αξιολόγηση της κρατικής εξουσίας και αυτών που την ασκούν. Βαθμολογεί δύο κύριες παραμέτρους που είναι αλληλένδετες: α) την αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών και προγραμμάτων και β) την αξιολόγηση των προσώπων που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημοσίων πολιτικών και προγραμμάτων. Αποτελεί μια σύνθεση από επιμέρους δείκτες, που ορίζονται με πολιτικά και επιστημονικά κριτήρια και προσδιορίζουν με σαφή, μετρήσιμο και επαληθεύσιμο τρόπο τα αποτελέσματα της κρατικής εξουσίας και των προσώπων που την ασκούν.

Ο δείκτης ΖΗΤΑ δεν αποσκοπεί στην παραγωγή ενός νέου θεωρητικού πλαισίου, αλλά στοχεύει στη δημιουργία σαφών, απτών και μετρήσιμων δεικτών για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε πολιτικής που καταλήγουν σε πρακτικές προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης. Βέβαια, ο δείκτης ΖΗΤΑ όντας πολιτικός δείκτης διαμορφώνεται στη βάση επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών.

Η έμφαση δεν δίνεται σε μια στενά οικονομική και λογιστική εκδοχή, αλλά στη δημοκρατική και ανθρωποκεντρική λογική και φιλοσοφία, προάγοντας τη δημοκρατική εκδοχή της ποιότητας στη διοίκηση. Κριτήρια όπως η νομιμότητα, η δημοκρατική διακυβέρνηση, η κοινωνική ευαισθησία, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η δημόσια ηθική και η ανθρωποκεντρική διοίκηση έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με τις έννοιες της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας για τη διαμόρφωση του δείκτη ΖΗΤΑ.

Στόχος είναι ο δείκτης ΖΗΤΑ να αποτελέσει το εθνικό μας εργαλείο για την αξιολόγηση και παράλληλα να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και εφαρμογή.