Εκθέσεις Αξιολόγησης

Ενδεικτικά αναφέρονται εκθέσεις και δείκτες αξιολόγησης που έχουν δημοσιεύσει διεθνείς, ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς εγνωσμένου κύρους, όπως 1) ΟΗΕ, 2) Παγκόσμια Τράπεζα, 3) ΟΟΣΑ, 4) World Economic Forum, 5) Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, 6) Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας.

1. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ):

α) United Nations (UN) Evaluation Forum

http://www.uneval.org/

 

β) United Nations Development Programme (UNDP) Evaluation Office

www.undp.org/eo/index.htm

 

2. World Bank (Παγκόσμια Τράπεζα):

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:21298138~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html

 

3. Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ):

http://www.oecd.org/document/30/0,3343,en_2649_201185_39251550_1_1_1_1,00.html

 

4. World Economic Forum (WEF):

http://www.weforum.org/en/index.htm

 

5. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ):


http://www.eipa.eu/CAF/CAF_2006/Brochures/Greek_2006.pdf

 

6. Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας:

www .esaa.gr/content.php ?getwhat=1&oid=129&id=&tid =150