Μεθοδολογία 

Η Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου επεξεργάζεται την μεθοδολογία των δεικτών ΖΗΤΑ. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής στάδια:

1) Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων του υπό αξιολόγηση φορέα.

2) Επιλογή των δραστηριοτήτων που θα αξιολογηθούν.

3) Επιλογή δεικτών που να αντιπροσωπεύουν σωστά τις επιλεγμένες δραστηριότητες.

4) Διερεύνηση και επιλογή από υπάρχοντες δείκτες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όπως διαπιστώνονται στο προηγούμενο στάδιο.

5) Έρευνα πεδίου για να βρεθούν στοιχεία και να συντεθούν δείκτες για τις δραστηριότητες για τις οποίες δεν βρέθηκε κάτι έτοιμο στο στάδιο 4.

6) Για να υπάρχει συνολική ενιαία εικόνα για το κάθε φορέα (με στόχο να μπορούν να συγκριθούν φορείς μεταξύ τους αλλά και διαχρονικά) θα πρέπει να γίνει σύνθεση των επι μέρους δεικτών.