Δείκτες στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Νέα 08-10-2007

Α. The Times Higher Education

Σύμφωνα με την έκδοση του The Times Higher Education, World Universities Rankings    2006, τα Ελληνικά ΑΕΙ βρίσκονται σε πολύ χαμηλές θέσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο    και στην παγκόσμια κατάταξη για το έτος 2006.  Συγκεκριμένα, κανένα Ελληνικό ΑΕΙ δεν εμφανίζεται στις λίστες των πρώτων 200 Πανεπιστημίων παγκοσμίως και των πρώτων 50 Πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Η κατάταξη γίνεται με βάση μια σειρά  ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.  Οι ποιοτικοί δείκτες στηρίζονται στις απόψεις των   ακαδημαϊκών και στην κατάταξη που οι ίδιοι δίνουν για τα 30 καλύτερα πανεπιστήμια  στον τομέα τους, καθώς και στην κατάταξη που δίνουν τα γραφεία προσέλκυσης φοιτητών.  Οι ποσοτικοί δείκτες περιλαμβάνουν την αναλογία διδακτικού προσωπικού - φοιτητών, το ερευνητικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού με κριτήριο τον αριθμό των παραπομπών στη δημοσίευση μιας έρευνας σε σχέση με τον αριθμό του ακαδημαϊκού προσωπικού και την «παγκοσμιοποίηση» του Πανεπιστημίου (αριθμός αλλοδαπών φοιτητών και αριθμός αλλοδαπού ακαδημαϊκού προσωπικού).

Με βάση αυτούς τους δείκτες τα ελληνικά ΑΕΙ κατατάσσονται στις εξής θέσεις: Πανεπιστήμιο Πατρών: 459η, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο: 468η, Πανεπιστήμιο Κρήτης: 507η, Πανεπιστήμιο Αθηνών: 508η και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 520η.

Δείτε το αρχείο

http://www.thes.co.uk/worldrankings

http://www.topunivercities.com/worldunivercityrankings

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία στην Ελλάδα ανέρχονται στο 3,9% του ΑΕΠ (για το έτος 2006), το χαμηλότερο ποσοστό στις ανεπτυγμένες χώρες (Β. Αμερική και Δυτική Ευρώπη).

B. Academic Ranking of World Universities 2005

Το Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης του Shanghai Jiao Tong University (Κίνα) κατατάσσει τα Πανεπιστήμια διεθνώς με δείκτες που περιλαμβάνουν την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίδοση (βραβεία σε ακαδημαϊκό προσωπικό και αποφοίτους, δημοσίευση άρθρων και  βιβλίων, αριθμός παραπομπών μιας δημοσίευσης) σε σχέση με το μέγεθος του ακαδημαϊκού ιδρύματος.     

Η Ελλάδα εμφανίζεται 28η στη διεθνή κατάταξη.  Το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που εμφανίζεται στην κατάταξη είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο κατατάσσεται 1ο σε εθνικό επίπεδο, στις θέσεις 80-123 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις θέσεις 203-300 σε παγκόσμιο επίπεδο.  Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που κατατάσσεται 2ο στην Ελλάδα, στις θέσεις 124-168 στην Ευρώπη και στις θέσεις 301-400 διεθνώς.

Η διεθνής κατάταξη της Ελλάδας με βάση την κατάταξη των ΑΕΙ:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005Statistics.htm

Τα πρώτα 100 Πανεπιστήμια στην Ευρώπη:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005_TopEuro.htm

Τα πρώτα 100 Πανεπιστήμια παγκοσμίως:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005_Top100.htm

Τα πρώτα 200 Πανεπιστήμια παγκοσμίως:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005_101-202.htm

Τα πρώτα 500 Πανεπιστήμια παγκοσμίως:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005FullList2.pdf