Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρα 20-09-2007

Το Κοινό πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.), γνωστό και ως Common Assessment Framework (CAF), είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργών Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το Κ.Π.Α. μπορεί να βοηθήσει τις οργανώσεις του δημόσιου τομέα σε όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές της διοίκησης της ποιότητας ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Είναι ένα εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας που έχει επηρεαστεί από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation Quality Management - EFQM) και το πρότυπο του Γερμανικού Πανεπιστημίου Διοικητικών Επιστημών Speyer. Το Κ.Π.Α. αποτελεί μια ολιστική ανάλυση της οργανωτικής απόδοσης προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές ταυτόχρονα.

Το Κ.Π.Α. έχει τέσσερις κύριους σκοπούς:

1. να εισαγάγει στη δημόσια διοίκηση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και προοδευτικά να την οδηγήσει, μέσω της αυτο-αξιολόγησης, σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο ποιότητας αποτελούμενο από τον Προγραμματισμό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την Ανάδραση.

2. να διευκολύνει την αυτο-αξιολόγηση μιας δημόσιας οργάνωσης, ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης.

4. να διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ των οργανώσεων του δημοσίου τομέα.

α. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης στην Ελλάδα (Επιμέλεια: Δρ Νίκος Μιχαλόπουλος)

β. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση