Παρακάτω ακολουθεί μία συγκεντρωτική λίστα των οργανισμών. Για τη δημιουργία του Δείκτη ΖΗΤΑ θα ληφθεί υπόψη και η υπάρχουσα μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία.

Διεθνείς Οργανισμοί

International Organisation for Cooperation in Evaluation
www.internationalevaluation.com
Οργάνωση για Δίκτυα και Σωματεία που στοχεύει στην προώθηση της αξιολόγησης σε όλον τον κόσμο και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινωνίας αξιολόγησης. Χαλαρή συμμαχία υπερεθνικών και εθνικών οργανώσεων αξιολόγησης (Σωματεία, Δίκτυα, Οργανισμοί, κλπ) που συνεργάζονται για να: δημιουργήσουν συστήματα αξιολόγησης, ενθαρρύνουν τη θεωρία και την πρακτική της αξιολόγησης, αντιμετωπίσουν διεθνείς προκλήσεις στην αξιολόγηση, και να στηρίξουν τους επαγγελματίες της αξιολόγησης να αναπτύξουν μια πιο διεθνή προσέγγιση για την αντιμετώπιση παγκοσμίων προβλημάτων.
Innovation Network
www.innonet.org
Κύριος σκοπός του η ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας και εργαλείων σχεδιασμού και αξιολόγησης. Προσφέρει εκπαίδευση, συμβουλές και εργαλεία on line για ΜΚΟ. Εκδίδει το περιοδικό "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly". Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχική αξιολόγηση.


Voluntary Sector Evaluation Research and Development
www.cvsrd.org
Προωθεί και αναλαμβάνει έρευνες, καθώς και την εκπαίδευση σε θέματα διακυβέρνησης, διοίκησης, δημοσίων πολιτικών και θέματα που ανακύπτουν στον εθελοντικό τομέα. Προσπαθεί να βελτιώσει την κατανόηση και γνώση μας για την ευκρινή συνεισφορά του εθελοντικού τομέα.


OMB Watch
www.ombwatch.org
Κύριος σκοπός του η προώθηση της ανοιχτής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας της κυβέρνησης και της συμμετοχής της κοινωνίας. Δεν ασχολείται με την αξιολόγηση αποκλειστικά, αλλά στο πλαίσιο των δράσεων του αγγίζει θέματα αξιολόγησης.
Independent Evaluation Group, World Bank
www.worldbank.org/oed
Σκοπός του η αξιολόγηση προγραμμάτων. Επίσης, χρηματοδοτεί προγράμματα αξιολόγησης που υλοποιούνται από τρίτους. Εκδίδει εκθέσεις, αναφορές και οδηγίες, ενώ ο κύριος όγκος των προγραμμάτων αξιολόγησης αφορά κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
United Nations (UN) Evaluation Forum
www.uneval.org
Είναι ένα δίκτυο γνώσης που αναπτύσσει το διάλογο και διαδίδει καλές πρακτικές και μαθήματα από την εμπειρία σε θέματα μέτρησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης σε όλους τους φορείς της Ομάδας Αξιολόγησης του ΟΗΕ. Έχει αναπτύξει μεθοδολογίες και δικά του κριτήρια αξιολόγησης.
United Nations Development Programme (UNDP) Evaluation Office
www.undp.org/eo/index.htm
Υποστηρίζει την αλλαγή και κινητοποιεί χώρες με γνώσεις, εμπειρία και πόρους προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επιτύχουν καλύτερους τρόπους διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις. Δίνεται έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες κι ενώ δεν ασχολείται άμεσα με αξιολόγηση, αγγίζει θέματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης.
International Development Evaluation Association
www.ideas-int.org
Σκοπός του η προαγωγή και η ενθάρρυνση της πρακτικής της αξιολόγησης μέσω της βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης, της ενδυνάμωσης της ικανότητας και του περιορισμού των θεσμικών και κοινωνικών εμποδίων στην οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη. Επίσης, αποσκοπεί στο να συνεισφέρει στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών για πιο αποδοτική, πιο υπεύθυνη και πιο διαφανή κυβέρνηση και να ενθαρρύνει προγράμματα δημόσιας πολιτικής που έχουν μετρήσιμα, θετικά και αποδοτικά αποτελέσματα.
World Economic Forum
www.weforum.org
Ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός με κύριο σκοπό την βελτίωση της παγκόσμιας κατάστασης, όπου λαοπρόβλητοι ηγέτες συνεργάζονται ούτως ώστε να διαμορφώνουν την παγκόσμια, περιφερειακή και βιομηχανική ημερήσια διάταξη. Πρωτοξεκίνησε σαν ίδρυμα το 1971 με βάση την Γενεύη της Ελβετίας. Είναι μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Swiss Federal Government.
The World Bank
www.worldbank.org
Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι μια ζωτική πηγή χρηματοοικονομικής και τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη των κρατών σε όλο τον κόσμο. Έχει δημιουργήσει δύο μοναδικά αναπτυξιακά ιδρύματα που περιλαμβάνουν 185 κράτη - μέλη. Το International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) και το International Development Association (IDA). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών τους στόχων.