Παρακάτω ακολουθεί μία συγκεντρωτική λίστα των οργανισμών. Για τη δημιουργία του Δείκτη ΖΗΤΑ θα ληφθεί υπόψη και η υπάρχουσα μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία.

Ευρωπαϊκή Ένωση

European Evaluation Society
www.europeanevaluation.org
Ιδρύθηκε στη Χάγη το 1994. Συνεργάζεται με εθνικά Σωματεία Αξιολόγησης και έχει κυρίως ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Κύριος σκοπός της EES είναι η προώθηση της θεωρίας, πρακτικής και χρήσης υψηλής ποιότητας αξιολόγησης, κυρίως στις χώρες της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, φέρνει κοντά ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες απ' όλη την Ευρώπη και από οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, δημιουργώντας ένα forum όπου όλοι οι μετέχοντες ωφελούνται από τη συνεργασία. Εκδίδει το περιοδικό Evaluation Journal και διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες.
Monitoring and Evaluation News
www.mande.co.uk
Υπηρεσία πληροφόρησης σε θέματα μεθοδολογίας αξιολόγησης και παρακολούθησης προγραμμάτων με κοινωνικούς στόχους. Παρέχει πλούσιο πληροφοριακό υλικό και συνδέσεις με Ινστιτούτα, περιοδικά, εκδηλώσεις, κλπ. Η δράση του χρηματοδοτείται από ΜΚΟ.
EC Evaluation Units Network
www.europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_en.htm
Κύριος σκοπός του είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων και των δράσεων της ΕΕ για τις οποίες συντάσσει ετήσιες εκθέσεις. Παράλληλα, υπάρχουν υπηρεσίες Αξιολόγησης σε κάθε Γενική Δ/νση της ΕΕ.
European Institute for Public Administration
www.eipa.nl
Ασχολείται γενικότερα με θέματα δημόσιας διοίκησης και παράλληλα στηρίζει την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ). Έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης (το ΚΠΑ) που είναι κοινή στα κράτη-μέλη της ΕΕ και έχει διάφορα παραρτήματα, όπως το CAF Antenna στην Αυστρία.


Centre for European Evaluation Expertise
www.eureval.com
Συνδράμει τη διοίκηση στην αξιολόγηση πριν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπως η δημιουργία ή η αλλαγή μιας δημόσιας πολιτικής (οικονομική ανάπτυξη, κάλυψη κοινωνικών αναγκών, περιβαλλοντολογική πολιτική) ή μιας υπηρεσίας (μεταφορές, διαχείριση απορριμμάτων). Η δράση του επικεντρώνεται στην αξιολόγηση προγραμμάτων και δημοσίων πολιτικών και περιλαμβάνει εφαρμογές, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και το ερευνητικό κομμάτι για δείκτες, μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης.