Αξιολόγηση

Η έννοια της αξιολόγησης έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και σε θεωρητικό - ακαδημαϊκό και σε πρακτικό επίπεδο. Η αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών και προγραμμάτων, η αξιολόγηση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η αξιολόγηση πολιτικών προσώπων έχουν αναπτυχθεί σημαντικά σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων, η μέτρηση της διοικητικής ικανότητας και η αξιολόγηση ατόμων και υπηρεσιακών μονάδων στη βάση πραγματικών αποτελεσμάτων παρουσιάζει ενδιαφέρον ως σημαντικό κομμάτι (ή και ο πυρήνας) της διοικητικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο των αρχών του νέου δημόσιου μάνατζμεντ (new public management). Επιπλέον, η έννοια της αξιολόγησης ως μιας λογικής και δημοκρατικής διαδικασίας που θεμελιώνει τη δημοκρατία και προάγει την ποιότητά της ενυπάρχει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, στην ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου και στην εκτίμηση δημοσίων πολιτικών για τη λήψη αποφάσεων για τα κοινά, καθώς και στην αποτίμηση του έργου της πολιτικής και της κρατικής εξουσίας.

Το Σωματείο ΖΗΤΑ ενστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατικής και ανθρωποκεντρικής λογικής και φιλοσοφίας της αξιολόγησης, ως έννοιας και ως διαδικασίας, που προάγει τη δημοκρατική εκδοχή της ποιότητας στη διοίκηση και ενισχύει την ποιότητα της ίδιας της δημοκρατίας. Δεν περιορίζεται σε μια οικονομική μόνο εκδοχή της αξιολόγησης, αλλά υιοθετεί μια δημοκρατική και ανθρωποκεντρική λογική δίνοντας έμφαση στη δημοκρατική διακυβέρνηση, την κοινωνική ευαισθησία, τη διαφάνεια, τη νομιμότητα, τη λογοδοσία, τη δημόσια ηθική, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην ποιότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.