Παρακάτω ακολουθεί μία συγκεντρωτική λίστα των οργανισμών. Για τη δημιουργία του Δείκτη ΖΗΤΑ θα ληφθεί υπόψη και η υπάρχουσα μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία.

Πανεπιστήμια - Ινστιτούτα

National Centre for Public Productivity, USA
www.ncpp.us
Ερευνητικός δημόσιος οργανισμός που στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημοσίου τομέα. Ασχολείται με τη μελέτη, διάδοση και αναγνώριση της μέτρησης της απόδοσης της κυβέρνησης. Εξειδικεύεται στην έρευνα και διδασκαλία για τη συμμετοχή των πολιτών και έχει αναπτύξει το πρόγραμμα οδηγούμενη από τους πολίτες κυβερνητική επίδοση (Citizen-Driven Government Performance). Έχει κάνει σημαντικές εκδόσεις για την παραγωγικότητα και μέτρηση της αποδοτικότητας, π.χ. the Public Productivity Handbook και the Public Performance and Management Review.

Σημαντικό κέντρο που οδηγεί τις εξελίξεις σε θέματα μέτρησης της αποδοτικότητας και αξιολόγησης με επίκεντρο τη συμμετοχή των πολιτών. Έχει και on line διδασκαλία σε θέματα μέτρησης της αποδοτικότητας προγραμμάτων.
Austrian KDZ-Centre for Public Administration Research
www.kdz.or.at
Ξεκίνησε το 1969 ως ΜΚΟ. Έχει κάνει σημαντικό έργο για την αξιολόγηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο της Αυστριακής Προεδρίας. Σκοπός του η έρευνα σε θέματα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής κυβέρνησης στην Ευρώπη, καθώς και στην μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξειδικεύεται σε θέματα Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), διοίκησης ποιότητας, μέτρησης αποδοτικότητας, κλπ.
Centre for Regulatory Governance, University of Exeter
www.huss.ex.ac.uk/politics/research/crg
Ερευνητικό κέντρο που ασχολείται με θέματα διακυβέρνησης και εξειδικεύεται σε θέματα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων, μέτρηση αποδοτικότητας, κλπ. Έχει ισχυρό προσανατολισμό σε θέματα διακυβέρνησης σε σχέση με την ΕΕ και τις διαδικασίες Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.
School of Management, Bocconi University, Italy
www.sdabocconi.it
Διεξάγει έρευνες στη δημόσια διοίκηση με εξειδίκευση σε θέματα: δημόσιες επιχειρήσεις στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, συστήματα διακυβέρνησης και διοίκησης, αξιολόγηση αποδοτικότητας των δημοσίων οργανισμών, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική διοίκηση. Αν και ασχολείται περισσότερο με το ιδιωτικό παρά το δημόσιο μάνατζμεντ, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην αξιολόγηση.
SCORE: Centre for Research in Public Sector, Stockholm
www.score.su.se
Σκοπός του είναι η ενίσχυση, υποστήριξη και διάδοση της έρευνας στο δημόσιο τομέα. Υιοθετεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις στοχεύοντας στον εγκαινιασμό, την παρακολούθηση και διάχυση της έρευνας σε οργανωτικές διαστάσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Λειτουργεί υπό το Stockholm School of Economics και το Stockholm University.