Παρακάτω ακολουθεί μία συγκεντρωτική λίστα των οργανισμών. Για τη δημιουργία του Δείκτη ΖΗΤΑ θα ληφθεί υπόψη και η υπάρχουσα μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία.

Διεθνείς Οργανισμοί

International Organisation for Cooperation in Evaluation
www.internationalevaluation.com
Οργάνωση για Δίκτυα και Σωματεία που στοχεύει στην προώθηση της αξιολόγησης σε όλον τον κόσμο και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινωνίας αξιολόγησης. Χαλαρή συμμαχία υπερεθνικών και εθνικών οργανώσεων αξιολόγησης (Σωματεία, Δίκτυα, Οργανισμοί, κλπ) που συνεργάζονται για να: δημιουργήσουν συστήματα αξιολόγησης, ενθαρρύνουν τη θεωρία και την πρακτική της αξιολόγησης, αντιμετωπίσουν διεθνείς προκλήσεις στην αξιολόγηση, και να στηρίξουν τους επαγγελματίες της αξιολόγησης να αναπτύξουν μια πιο διεθνή προσέγγιση για την αντιμετώπιση παγκοσμίων προβλημάτων.
Innovation Network
www.innonet.org
Κύριος σκοπός του η ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας και εργαλείων σχεδιασμού και αξιολόγησης. Προσφέρει εκπαίδευση, συμβουλές και εργαλεία on line για ΜΚΟ. Εκδίδει το περιοδικό "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly". Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχική αξιολόγηση.


Voluntary Sector Evaluation Research and Development
www.cvsrd.org
Προωθεί και αναλαμβάνει έρευνες, καθώς και την εκπαίδευση σε θέματα διακυβέρνησης, διοίκησης, δημοσίων πολιτικών και θέματα που ανακύπτουν στον εθελοντικό τομέα. Προσπαθεί να βελτιώσει την κατανόηση και γνώση μας για την ευκρινή συνεισφορά του εθελοντικού τομέα.


OMB Watch
www.ombwatch.org
Κύριος σκοπός του η προώθηση της ανοιχτής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας της κυβέρνησης και της συμμετοχής της κοινωνίας. Δεν ασχολείται με την αξιολόγηση αποκλειστικά, αλλά στο πλαίσιο των δράσεων του αγγίζει θέματα αξιολόγησης.
Independent Evaluation Group, World Bank
www.worldbank.org/oed
Σκοπός του η αξιολόγηση προγραμμάτων. Επίσης, χρηματοδοτεί προγράμματα αξιολόγησης που υλοποιούνται από τρίτους. Εκδίδει εκθέσεις, αναφορές και οδηγίες, ενώ ο κύριος όγκος των προγραμμάτων αξιολόγησης αφορά κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
United Nations (UN) Evaluation Forum
www.uneval.org
Είναι ένα δίκτυο γνώσης που αναπτύσσει το διάλογο και διαδίδει καλές πρακτικές και μαθήματα από την εμπειρία σε θέματα μέτρησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης σε όλους τους φορείς της Ομάδας Αξιολόγησης του ΟΗΕ. Έχει αναπτύξει μεθοδολογίες και δικά του κριτήρια αξιολόγησης.
United Nations Development Programme (UNDP) Evaluation Office
www.undp.org/eo/index.htm
Υποστηρίζει την αλλαγή και κινητοποιεί χώρες με γνώσεις, εμπειρία και πόρους προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επιτύχουν καλύτερους τρόπους διαβίωσης και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις. Δίνεται έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες κι ενώ δεν ασχολείται άμεσα με αξιολόγηση, αγγίζει θέματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης.
International Development Evaluation Association
www.ideas-int.org
Σκοπός του η προαγωγή και η ενθάρρυνση της πρακτικής της αξιολόγησης μέσω της βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης, της ενδυνάμωσης της ικανότητας και του περιορισμού των θεσμικών και κοινωνικών εμποδίων στην οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη. Επίσης, αποσκοπεί στο να συνεισφέρει στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών για πιο αποδοτική, πιο υπεύθυνη και πιο διαφανή κυβέρνηση και να ενθαρρύνει προγράμματα δημόσιας πολιτικής που έχουν μετρήσιμα, θετικά και αποδοτικά αποτελέσματα.
World Economic Forum
www.weforum.org
Ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός με κύριο σκοπό την βελτίωση της παγκόσμιας κατάστασης, όπου λαοπρόβλητοι ηγέτες συνεργάζονται ούτως ώστε να διαμορφώνουν την παγκόσμια, περιφερειακή και βιομηχανική ημερήσια διάταξη. Πρωτοξεκίνησε σαν ίδρυμα το 1971 με βάση την Γενεύη της Ελβετίας. Είναι μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Swiss Federal Government.
The World Bank
www.worldbank.org
Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι μια ζωτική πηγή χρηματοοικονομικής και τεχνικής βοήθειας για την ανάπτυξη των κρατών σε όλο τον κόσμο. Έχει δημιουργήσει δύο μοναδικά αναπτυξιακά ιδρύματα που περιλαμβάνουν 185 κράτη - μέλη. Το International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) και το International Development Association (IDA). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών τους στόχων.

Ευρωπαϊκή Ένωση

European Evaluation Society
www.europeanevaluation.org
Ιδρύθηκε στη Χάγη το 1994. Συνεργάζεται με εθνικά Σωματεία Αξιολόγησης και έχει κυρίως ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Κύριος σκοπός της EES είναι η προώθηση της θεωρίας, πρακτικής και χρήσης υψηλής ποιότητας αξιολόγησης, κυρίως στις χώρες της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, φέρνει κοντά ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες απ' όλη την Ευρώπη και από οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, δημιουργώντας ένα forum όπου όλοι οι μετέχοντες ωφελούνται από τη συνεργασία. Εκδίδει το περιοδικό Evaluation Journal και διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες.
Monitoring and Evaluation News
www.mande.co.uk
Υπηρεσία πληροφόρησης σε θέματα μεθοδολογίας αξιολόγησης και παρακολούθησης προγραμμάτων με κοινωνικούς στόχους. Παρέχει πλούσιο πληροφοριακό υλικό και συνδέσεις με Ινστιτούτα, περιοδικά, εκδηλώσεις, κλπ. Η δράση του χρηματοδοτείται από ΜΚΟ.
EC Evaluation Units Network
www.europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_en.htm
Κύριος σκοπός του είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων και των δράσεων της ΕΕ για τις οποίες συντάσσει ετήσιες εκθέσεις. Παράλληλα, υπάρχουν υπηρεσίες Αξιολόγησης σε κάθε Γενική Δ/νση της ΕΕ.
European Institute for Public Administration
www.eipa.nl
Ασχολείται γενικότερα με θέματα δημόσιας διοίκησης και παράλληλα στηρίζει την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ). Έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης (το ΚΠΑ) που είναι κοινή στα κράτη-μέλη της ΕΕ και έχει διάφορα παραρτήματα, όπως το CAF Antenna στην Αυστρία.


Centre for European Evaluation Expertise
www.eureval.com
Συνδράμει τη διοίκηση στην αξιολόγηση πριν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπως η δημιουργία ή η αλλαγή μιας δημόσιας πολιτικής (οικονομική ανάπτυξη, κάλυψη κοινωνικών αναγκών, περιβαλλοντολογική πολιτική) ή μιας υπηρεσίας (μεταφορές, διαχείριση απορριμμάτων). Η δράση του επικεντρώνεται στην αξιολόγηση προγραμμάτων και δημοσίων πολιτικών και περιλαμβάνει εφαρμογές, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και το ερευνητικό κομμάτι για δείκτες, μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης.

Ελληνικοί Οργανισμοί

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
http://www.statistics.gr
Βασικός χρήστης των στατιστικών και δεικτών που καταρτίζει η ΕΣΥΕ είναι το Κράτος, που με βάση αυτά σχεδιάζει, υλοποιεί και παρακολουθεί τις πολιτικές του στους διάφορους τομείς. Ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται τα επιμέρους στοιχεία των κρατών-μελών της για να συνθέσει τις ευρωπαϊκές στατιστικές, διεθνείς οργανισμοί (OHE,UNESCO,FAO,Ι,ΟΟΣΑ κ.ά), επιχειρηματικός κόσμος, επιστήμονες, μελετητές και αναλυτές, αλλά και απλοί πολίτες.
Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
www.esaa.gr
Έργο του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.) είναι ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη με την εξασφάλιση της συμμετοχής και της συναίνεσης των κοινωνικών εταίρων και την ευρύτερη κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου για την υλοποίηση της.

Πανεπιστήμια - Ινστιτούτα

National Centre for Public Productivity, USA
www.ncpp.us
Ερευνητικός δημόσιος οργανισμός που στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημοσίου τομέα. Ασχολείται με τη μελέτη, διάδοση και αναγνώριση της μέτρησης της απόδοσης της κυβέρνησης. Εξειδικεύεται στην έρευνα και διδασκαλία για τη συμμετοχή των πολιτών και έχει αναπτύξει το πρόγραμμα οδηγούμενη από τους πολίτες κυβερνητική επίδοση (Citizen-Driven Government Performance). Έχει κάνει σημαντικές εκδόσεις για την παραγωγικότητα και μέτρηση της αποδοτικότητας, π.χ. the Public Productivity Handbook και the Public Performance and Management Review.

Σημαντικό κέντρο που οδηγεί τις εξελίξεις σε θέματα μέτρησης της αποδοτικότητας και αξιολόγησης με επίκεντρο τη συμμετοχή των πολιτών. Έχει και on line διδασκαλία σε θέματα μέτρησης της αποδοτικότητας προγραμμάτων.
Austrian KDZ-Centre for Public Administration Research
www.kdz.or.at
Ξεκίνησε το 1969 ως ΜΚΟ. Έχει κάνει σημαντικό έργο για την αξιολόγηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως στο πλαίσιο της Αυστριακής Προεδρίας. Σκοπός του η έρευνα σε θέματα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής κυβέρνησης στην Ευρώπη, καθώς και στην μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξειδικεύεται σε θέματα Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), διοίκησης ποιότητας, μέτρησης αποδοτικότητας, κλπ.
Centre for Regulatory Governance, University of Exeter
www.huss.ex.ac.uk/politics/research/crg
Ερευνητικό κέντρο που ασχολείται με θέματα διακυβέρνησης και εξειδικεύεται σε θέματα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων, μέτρηση αποδοτικότητας, κλπ. Έχει ισχυρό προσανατολισμό σε θέματα διακυβέρνησης σε σχέση με την ΕΕ και τις διαδικασίες Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.
School of Management, Bocconi University, Italy
www.sdabocconi.it
Διεξάγει έρευνες στη δημόσια διοίκηση με εξειδίκευση σε θέματα: δημόσιες επιχειρήσεις στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, συστήματα διακυβέρνησης και διοίκησης, αξιολόγηση αποδοτικότητας των δημοσίων οργανισμών, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονική διοίκηση. Αν και ασχολείται περισσότερο με το ιδιωτικό παρά το δημόσιο μάνατζμεντ, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην αξιολόγηση.
SCORE: Centre for Research in Public Sector, Stockholm
www.score.su.se
Σκοπός του είναι η ενίσχυση, υποστήριξη και διάδοση της έρευνας στο δημόσιο τομέα. Υιοθετεί διεπιστημονικές προσεγγίσεις στοχεύοντας στον εγκαινιασμό, την παρακολούθηση και διάχυση της έρευνας σε οργανωτικές διαστάσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Λειτουργεί υπό το Stockholm School of Economics και το Stockholm University.