Καταστατικό του Σωματείου με την Επωνυμία 'ΖΗΤΑ'

Άρθρο 1 - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΖΗΤΑ: Σωματείο Πολιτικής Αξιολόγησης» και το διακριτικό τίτλο «ΖΗΤΑ» ή απλώς «Ζ». Για τις σχέσεις του σωματείου με το εξωτερικό ο διακριτικός τίτλος θα είναι «ΖITA», «ΖΕTA» ή απλώς «Ζ».
Το σωματείο «Ζ» είναι μία μη κερδοσκοπική και Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ανήκει στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Άρθρο 2 - ΙΔΡΥΤΕΣ

Ιδρυτές του σωματείου είναι τα φυσικά πρόσωπα που υπογράφουν στο τέλος του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 3 - ΕΔΡΑ

Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας. Τα γραφεία του σωματείου στεγάζονται στον 4ο όροφο της οδού Αλωπεκής, αρ. 19, στην Αθήνα (Τ.Κ. 106 75). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα γραφεία μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη διεύθυνση χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του σωματείου ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2056, αν δεν τροποποιηθεί η παρούσα διάταξη του καταστατικού.

Άρθρο 5 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του σωματείου είναι ο έλεγχος της κρατικής εξουσίας για σύγχρονη, αποτελεσματική και κοινωνικά ευαίσθητη διοίκηση, η εμβάθυνση της δημοκρατίας, η ενδυνάμωση της θέσης της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και η προώθηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης.

Άρθρο 6 - ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου ειδικότερα είναι :
α. Η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και Oργανισμών που ασκούν εξουσία στο χώρο της πολιτικής, της διοίκησης ή της οικονομίας.
β. Η προάσπιση των συμφερόντων και η αξιολόγηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
γ. Η ενθάρρυνση διενέργειας αξιολογήσεων και από άλλους φορείς σε όλα τα επίπεδα κυβερνητικής και διοικητικής δραστηριότητας.
δ. Η προώθηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης.

Άρθρο 7 - ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών του το σωματείο θα μπορεί να λειτουργεί ως «παρατηρητήριο» και να χρησιμοποιεί κάθε μέσον που κρίνεται πρόσφορο από τα Όργανά του. Ενδεικτικά σημειώνονται τα ακόλουθα μέσα :

7.1. Η θέσπιση μονάδων αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και η μέτρηση των αποτελεσμάτων στην ικανοποίηση αιτημάτων και αναγκών του πολίτη.
7.2. Η μέτρηση της πραγματικής βούλησης, ικανότητας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής ηγεσίας και των διοικούντων. Η προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης και παρακολούθησης σε όλο το φάσμα της πολιτικής, της κυβερνητικής εξουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
7.3. Η εκπόνηση και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων (ποιοτικών δεικτών) για την αξιολόγηση πολιτικών προσώπων και υπηρεσιών καθώς και δημοσίων ή διεθνών οργανισμών.
7.4. Η εκπόνηση και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων (ποιοτικών δεικτών) για την αξιολόγηση και κατάταξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή και ξεχωριστών Oργάνων τους.
7.5. Η ανάθεση διενέργειας αξιολογήσεων και εφαρμογής των ανωτέρω δεικτών σε επιστημονικές επιτροπές του σωματείου ή σε εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους ειδικευμένους φορείς που διαθέτουν το κύρος και τα εχέγγυα ακριβοδίκαιης και αντικειμενικής κρίσης.
7.6. H αξιολόγηση επί μέρους ιδιοτήτων ή δεξιοτήτων ανθρώπων που ασκούν εξουσία (πολιτικών, δημοσιογράφων, στελεχών Oργανισμών ή εταιρειών κ.α.).
7.7. Η πιστοποίηση της ποιότητας ή και η βαθμολόγηση των ανωτέρω κρινόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων ή και Ανεξάρτητων Αρχών.
7.8. Η διασφάλιση και κατοχύρωση σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο των μεθόδων, προγραμμάτων και δεικτών αξιολόγησης που χρησιμοποιεί το σωματείο (πατέντα).
7.9. Η ανάληψη δράσης και η διενέργεια εκδηλώσεων πάσης φύσεως που υπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς του σωματείου και την αποστολή του.
7.10. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα της Κοινωνίας των Πολιτών.
7.11. Η συμμετοχή του σωματείου και η εγγραφή του ως μέλους σε άλλους ημεδαπούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς Οργανισμούς με παρεμφερείς σκοπούς.
7.12. Ο συντονισμός της δράσης και η συνεργασία με άλλες οργανώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
7.13. Η ίδρυση ή η συμμετοχή στην ίδρυση και την οργάνωση άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Ενώσεων, εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων πάσης φύσεως.
7.14. Η διεύρυνση της δραστηριότητας του σωματείου και εκτός των ελληνικών συνόρων, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
7.15. Η οργάνωση ή η συμμετοχή σε συνεντεύξεις, συζητήσεις, συνέδρια ή σε εκπαιδευτικά και μορφωτικά προγράμματα, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων και άλλων εντύπων.
7.16. Η σύσταση και οργάνωση εντευκτηρίου, λέσχης, βιβλιοθήκης, γραφείων καθώς και παραρτημάτων του σωματείου σε διάφορα μέρη.

 

Άρθρο 8 - ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

8.1. Τα μέλη του Σωματείου χωρίζονται σε τακτικά, συμβουλευτικά και επίτιμα.
8.2. Τακτικά είναι οι ιδρυτές του άρθρου 2, καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που ήθελε εκλεγεί ως τακτικό μέλος από τη Γενική Συνέλευση.
8.3. Τα τακτικά μέλη μετέχουν με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8.4. Απαγορεύεται τα τακτικά μέλη να υπερβούν τον αριθμό των εκατό (100).
8.5. Δεν μπορούν να εκλεγούν τακτικά μέλη πολιτικά πρόσωπα και ανώτατα κομματικά στελέχη, όπως βουλευτές, ευρωβουλευτές, μέλη της κυβέρνησης, μέλη ανώτερων κομματικών Oργάνων, Κεντρικών Επιτροπών ή Εκτελεστικών Γραμματειών. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αναστέλλεται στην περίπτωση που αυτό ήθελε καταστεί «πολιτικό πρόσωπο», σύμφωνα με τα ανωτέρω, για όσο διάστημα διαρκεί η πολιτική του ιδιότητα και για ένα εξάμηνο επιπλέον.
8.6. Ως συμβουλευτικά μέλη, με δικαίωμα παρακολούθησης της δράσης του σωματείου και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, μπορούν να γίνουν δεκτά φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να προσφέρουν για την ευόδωση των σκοπών του σωματείου, καθώς και πολιτικά πρόσωπα κατά τα ανωτέρω. Συμβουλευτικά μέλη γίνονται αυτοδικαίως τα τακτικά μέλη των οποίων η ιδιότητα ανεστάλη λόγω της συμμετοχής τους σε πολιτικά κόμματα, κατά τα ανωτέρω.
8.7. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν πρόσωπα που έχουν διακριθεί για το κοινωνικό ή πνευματικό τους έργο. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στη λειτουργία των Οργάνων του σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις.
8.8. Όλα τα μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση. Για να εκλεγεί ένα νέο μέλος (τακτικό, συμβουλευτικό ή επίτιμο) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων τακτικών μελών στη γενική συνέλευση. Για να διαγραφεί ένα μέλος (οποιοδήποτε) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των τακτικών μελών του σωματείου. Η ίδια πλειοψηφία απαιτείται και για την επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους. Σε κάθε περίπτωση προαπαιτείται σχετική πρόταση από τέσσερα (4) τουλάχιστον τακτικά μέλη.
8.9. Εκτός των μελών, θα υπάρχει κατάλογος «υποστηρικτών», στον οποίο θα εγγράφονται πολίτες που θέλουν να στηρίξουν την αποστολή του σωματείου, συμπληρώνοντας ένα έντυπο με τα στοιχεία τους και πληρώνοντας τη συνδρομή που θα καθοριστεί.

Άρθρο 9 - ΟΡΓΑΝΑ

Τα Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθυντής και οι Επιστημονικές Επιτροπές.

Άρθρο 10 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10.1. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου και αποτελεί το ανώτατο Όργανο του σωματείου.
10.2. Η Γ.Σ. συνέρχεται με πρωτοβουλία του Δ.Σ. τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (τακτική Γ.Σ.).
10.3. Έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συνέλθει είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε όταν οκτώ (8) τουλάχιστον τακτικά μέλη του σωματείου υποβάλουν σχετικό αίτημα στον Πρόεδρο, υποδεικνύοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
10.4. Η Γ.Σ. συζητάει και αποφασίζει επί ζητημάτων στρατηγικής και επί παντός άλλου θέματος που αφορά στο σωματείο, ελέγχει όλα τα λοιπά Όργανα και εκλέγει, παύει ή αντικαθιστά τα μέλη του Δ.Σ.
10.5. Ανά τριετία διενεργούνται αρχαιρεσίες και η Γ.Σ. (έκτακτη ή τακτική) εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ.
10.6. Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ. δεν είναι δημόσιες; συγκαλούνται με απλή ειδοποίηση του Προέδρου προς όλα τα μέλη δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Η ειδοποίηση περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
10.7. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να προστεθούν θέματα, εφόσον προταθούν από οκτώ (8) τουλάχιστον παριστάμενα (ή και εκπροσωπούμενα) μέλη.
10.8. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται, κατά την έναρξη τη συνεδρίασης, να παρίστανται τα μισά τουλάχιστον από τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων κατά τη ψηφοφορία μελών.
10.9. Αν κατά την τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση πραγματοποιείται στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και μέρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
10.10. Στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας προσμετρώνται και τα εκπροσωπούμενα μέλη.
10.11. Ένα μέλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) από τα απουσιάζοντα μέλη.
10. 12. Με πρωτοβουλία του Προέδρου, η Γ.Σ. εκλέγει τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης καθώς και εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών.
10.13. Τα θέματα που απασχόλησαν τη Γ.Σ. και οι αποφάσεις που ελήφθησαν καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών της Γ.Σ. από ειδικό γραμματέα με την επιμέλεια του Προέδρου του σωματείου.
10.14. Ο Διευθυντής του γραφείου συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
10.15. Η πρώτη Γ.Σ., κατά την οποία θα εκλεγούν και τα μέλη του πρώτου Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εντός διμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης της ιδρυτικής απόφασης του σωματείου από το Πρωτοδικείο της Αθήνας.


επόμενη σελίδα