Παρακάτω ακολουθεί μία συγκεντρωτική λίστα των οργανισμών. Για τη δημιουργία του Δείκτη ΖΗΤΑ θα ληφθεί υπόψη και η υπάρχουσα μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία.

Ελληνικοί Οργανισμοί

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
http://www.statistics.gr
Βασικός χρήστης των στατιστικών και δεικτών που καταρτίζει η ΕΣΥΕ είναι το Κράτος, που με βάση αυτά σχεδιάζει, υλοποιεί και παρακολουθεί τις πολιτικές του στους διάφορους τομείς. Ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται τα επιμέρους στοιχεία των κρατών-μελών της για να συνθέσει τις ευρωπαϊκές στατιστικές, διεθνείς οργανισμοί (OHE,UNESCO,FAO,Ι,ΟΟΣΑ κ.ά), επιχειρηματικός κόσμος, επιστήμονες, μελετητές και αναλυτές, αλλά και απλοί πολίτες.
Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
www.esaa.gr
Έργο του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Σ.Α.Α.) είναι ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη με την εξασφάλιση της συμμετοχής και της συναίνεσης των κοινωνικών εταίρων και την ευρύτερη κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου για την υλοποίηση της.